Členské

Členský príspevok sa platí mesačne počas celého roka . Výnimku tvorí kategória pred prípravky, ktorá neplatí členské v mesiacoch júl a august a prípravky v mesiaci júl

Žiadame Vás o jeho včasnú a pravidelnú platbu, keďže je to jediný pravidelný a najvýznamnejší zdroj príjmov klubu.

Členský príspevok sa platí mesačne celý rok vo výške:     30 €/ mesiac

 Členský príspevok môže byť redukovaný na 20 € v prípade ďalšieho súrodenca, alebo úplne odpustený v prípade dlhodobého zranenia (trvanie zranenie dlhšie ako 2 mesiace a podložené lekárskou správou) alebo zlou finančnou situáciou v rodine.

Členský príspevok za dieťa prosíme posielať výhradne na účet FKP do 15. dňa bežného mesiaca.

V prípade neuhradenia členského príspevku do 25.dňa  nemôže hráč nastúpiť na ligový/turnajový zápas, a nebude mu umožnené absolvovať tréningový proces.

Účet: IBAN: SK75 0200 0000 0030 8006 3653 (VÚB)
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa
Špecifický symbol: obdobie za ktoré platíte v tvare RRMM (napr. 1907 za júl 2019) alebo RRMMMM ak platíte za viac mesiacov (napr. 190709 za júl až september 2019)
Správa pre príjemcu:  meno dieťaťa