Členské

Členský príspevok sa platí mesačne počas celého roka. Výnimku tvorí kategória predprípravky, ktorá neplatí členské v mesiacoch Júl a August a prípravky v mesiaci Júl. Žiadame Vás o jeho včasnú a pravidelnú platbu, keďže je to jediný pravidelný a najvýznamnejší zdroj príjmov klubu.

Členský príspevok sa platí mesačne celý rok vo výške: 25 €/mesiac

Členský príspevok môže byť redukovaný na 15 € v prípade druhého súrodenca (pre prvého zostáva suma 25 €/mesiac), alebo úplne odpustený v prípade dlhodobého zranenia (trvanie zranenie dlhšie ako 2 mesiace a podložené lekárskou správou).

Členský príspevok za dieťa prosíme posielať výhradne na účet FKP do 15. dňa bežného mesiaca.

V prípade neuhradenia členského príspevku do 25.dňa nemôže hráč nastúpiť na ligový/turnajový zápas, a nebude mu umožnené absolvovať tréningový proces.

Účet: IBAN: SK75 0200 0000 0030 8006 3653 (VÚB)
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa
Špecifický symbol: obdobie za ktoré platíte v tvare RRMM (napr. 1507 za júl 2015) alebo RRMMMM ak platíte za viac mesiacov (napr. 150709 za júl až september 2015)
Správa pre príjemcu: Vaše meno alebo meno dieťaťa