Povinnosti hráča

  1. Počas tréningov, zápasov a na podujatiach organizovaných klubom dodržiavať pokyny trénera, vedúceho družstva a členov vedenia klubu.
  2. Hráč musí na ihrisku, či mimo neho dodržiavať zásady fair-play. Je neprípustné akékoľvek znevažovanie súpera, či spoluhráča.
  3. Je neprípustné počas zápasu akýmkoľvek spôsobom komentovať výkon rozhodcu. Za akýkoľvek trest udelený rozhodcom preberá plnú zodpovednosť.
  4. Hráč je povinný udržiavať čistotu a poriadok v kabíne a šetrne zaobchádzať s majetkom ŠCP a FKP.
  5. Svojím správaním a vystupovaním na ihrisku a aj mimo neho musí vždy ísť príkladom mladším hráčom.
  6. Dbať o svoj zdravotný stav a absolvovať každoročne lekársku prehliadku.
  7. Povinnosťou hráča je pravidelná úhrada schváleného mesačného členského príspevku.
  8. Je neprípustné používať expresívne výrazy (nadávky, vulgarizmy).
  9. Zákaz fajčenia a pitia alkoholu.
  10. Zákaz nosiť akékoľvek vonkajšie znaky, ktoré by hráča priraďovali k akejkoľvek rasistickej, anarchistickej, či náboženskej skupine ako aj nosenie náušníc, výrazná farebná úprava vlasov, vyholená hlava, oblečenie…

Za neplnenie ktorýchkoľvek vyššie uvedených pravidiel môže byť hráč vylúčený z klubu.