Povinnosti trénera

 1. Tréner družstva je povinný byť držiteľom trénerskej licencie pre výkon svojej činnosti s požadovanou kvalifikáciou pre príslušný stupeň a úroveň súťaže.
 2. Riadne zabezpečiť tréningový proces a zápasy. Tréner je zodpovedný za nosenie chráničov počas tréningov.
 3. Hráčov vychovávať tak, aby športové úspechy dosahovali čestným spôsobom a súpera si vážili a mali v úcte.
 4. Hráčov viesť k absolútnemu rešpektovaniu rozhodnutiu rozhodcu, nech už by bolo akékoľvek.
 5. Je priamo zodpovedný za správanie svojich hráčov na ihrisku a na všetkých podujatiach organizovaných klubom.
 6. Tréner zodpovedá za čistotu a poriadok v kabíne a šetrné zaobchádzanie s majetkom ŠCP a FKP.
 7. Hráčov viesť k vzájomnej slušnosti, nepripustiť v ich vzájomnej komunikácii expresívne výrazy (nadávky).
 8. Jemu zverených hráčov vychovávať a športovo viesť v duchu pravidiel  fair-play, vychovávať ich k športovej čestnosti a ľudskej slušnosti a vytváraniu dobrého mena Klubu.
 9. Svojím správaním a vystupovaním na ihrisku aj mimo neho musí vždy ísť príkladom ako tréner a ako človek.
 10. Zodpovednosť za výber členského, zabezpečí, aby hráči ktorí si nesplnia svoju povinnosť voči klubu boli z tréningového procesu vylúčení.
 11. Zúčastňovať sa pravidelných stretnutí s vedením klubu a predložiť vedeniu klubu (ISSF manažér) dochádzku hráčov za uplynulý mesiac , hodnotiacu správu o činnosti počas uplynulej sezóny do 10 dní po ukončení sezóny.
 12. Plniť ďalšie úlohy podľa rozhodnutia vedenia klubu.

Tréner si je vedomý, že v prípade neplnenia vyššie uvedených povinností, klub nie je povinný si plniť svoje povinnosti voči nemu. Prehlasujem, že ako tréner som si vedomý, že od môjho správania závisí správanie mne zverených chlapcov a môj osobný príklad je pre formovanie ich osobnosti či už ako športovcov alebo ľudí rozhodujúci.